Allas lika värde

Yrgo ska präglas av ett vänligt bemötande mellan anställda, studerande och gentemot alla andra som av olika anledningar har kontakt med skolan. Kulturen ska kännetecknas av öppenhet och respekt, delaktighet och gemenskap.

Alla som studerar och arbetar inom Yrgo ska …

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt
 • aktivt motverka trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering av individer och grupper oavsett; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck
 • aktivt verka för att kränkningar aldrig ska förekomma.

Det är all personal och alla studerandes ansvar att …

 • påtala diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling som förekommer på skolan
 • förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar samt inte utsätta någon för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen säger att ingen får behandlas annorlunda på grund av:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan tro
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Yrgos vision

 • Vår vision är att skapa en skola och arbetsplats som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling, fri från våld och hot om våld.
 • Vi vill skapa en skola som är fri från begränsande och uteslutande normer.
 • Vi vill skapa en inkluderande skola och arbetsplats där människors lika värde och rättigheter respekteras.
 • Vi vill arbeta med ett normkritiskt perspektiv i vår verksamhet för att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
 • Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattning, könsöverskridande identitet och könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om något händer

Om du eller någon annan blir utsatt för något är det viktigt att du berättar vad som har hänt. Du kan prata med en lärare, utbildningsledare, rektor eller vända dig till receptionen. Tillsammans kommer vi fram till vad som behöver göras så att det inte händer igen.

Ladda ner hela planen

Här hittar du hela vår plan för allas lika värde: