LIA, Lärande i arbete

LIA är en stor del av de flesta av våra utbildningar. Här hittar du mycket information om vad som gäller både före och under LIA-perioderna.

Syfte med LIA

LIA ger dig möjlighet att prova på arbetslivet och fundera över alternativa framtida arbetsgivare. Du får både praktisk och teoretisk erfarenhet som kan leda till anställning direkt efter avslutad utbildning.

På arbetsplatsen ska du kunna delta i det ordinarie arbetet. Det innebär att du får utföra arbetsuppgifter som ger dig kunskap om både yrkesrollen och de olika områden som förekommer i den dagliga verksamheten.

Målet är att du självständigt och i grupp ska kunna delta i de olika processerna på arbetsplatsen och fungera som en produktiv medarbetare i verksamheten.

Bestämma LIA-plats

Hur det går till att få en LIA-plats varierar mellan olika utbildningar och branscher. Inom vissa branscher har Yrgo sökt alla LIA-platser och studerande får utifrån färdiga förslag lägga in önskemål om LIA-plats. Om du ska söka LIA-plats själv får du information om och förslag på tänkbara företag att kontakta. Du får även tillgång till CV-hjälp och hur du skriver ett personligt brev.

Arbetstid

LIA genomförs på heltid. Du ska därmed vara på LIA-företaget motsvarande hela arbetsveckor och följa arbetsplatsens normala arbetstider och ledigheter. Vid längre frånvaro ska arbetsplatsen samt skolan informeras.

Ledighet

Under LIA-perioden beviljas ledighet under mycket speciella omständigheter. Behöver du vara ledig ska det ske i samråd med LIA-platsen och skolan.

Familjeangelägenheter som t.ex. bröllop eller begravning kan ibland berättiga till frånvaro. Om sådan frånvaro omfattar mer än en arbetsvecka bör du ta igen frånvaron i efterhand.

Sjukfrånvaro

Kortare sjukfrånvaro förekommer på alla arbetsplatser och påverkar normalt inte LIA-periodens längd. Är sjukfrånvaron längre än en vecka kan det vara aktuellt att ta igen tiden i efterhand. Diskutera gärna detta med oss på skolan.

Ersättning

Utbildningen är studiemedelsberättigad och LIA-perioderna ingår i utbildningen. Arbetsgivare behöver därför inte betala ut någon ersättning under LIA-perioden.

Om LIA-platsen vill betala ersättning (exempelvis lön eller reseersättning), eller bidra med andra alternativa förmåner så motsätter sig dock inte skolan detta.

Försäkring

Under LIA omfattas du av följande försäkringar:

  • Personskadeförsäkring
  • Ansvarsförsäkring under LIA
  • Ansvarsförsäkring under LIA utomlands

Mer information om försäkringar under studietiden.

Handledning och handlingsplan

Det är viktigt att det finns en handledare på plats som har ansvar för dig under LIA-perioden. Handledarens roll är viktig under din LIA och bidrar till att du över tid utvecklar din erfarenhet och yrkeskompetens. Handledning under LIA innebär mer än att vara kontaktperson eller bollplank i största allmänhet. Den som utses till din handledare bör även ge en helhetssyn av samspelet mellan din yrkesroll och den operativa verksamheten på företaget.

Det är Yrgos ansvar att informera och hålla kontakten med LIA-handledaren. Till handledaren ska du kunna vända dig med frågor och för beslut, men även få stöd och råd inför arbetsuppgifter.

Handledaren rekommenderas att planera vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för dig att genomföra under LIA. Handledare har även en viktig roll i bedömningen av LIA-perioden.

Det är lämpligt att upprätta någon typ av enklare handlingsplan tillsammans med din handledare där ni kommer överens om bland annat arbetsuppgifter och förväntningar. Planeringen ska ge en helhetsbild och bör innehålla både en beskrivning av arbetsuppgifterna och hur de kommer att utvecklas under LIA-perioden.

Ditt ansvar

Som LIA-studerande är du en eftertraktad resurs och anses vara en tillgång när du självständigt bidrar i din roll och aktivt deltar på arbetsplatsen. Som LIA-studerande ska du för övrigt alltid ta eget ansvar och följa de rutiner, regler och arbetssätt som gäller för respektive arbetsplats.

Sekretess

Beroende på vilken verksamhet din LIA är förlagd vid och vilka arbetsuppgifter som du ska utföra kan det finnas behov av sekretess. Bedöms det nödvändigt kan LIA-platsen begära att du undertecknar en särskild överenskommelse om sekretess.

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Den kan vara muntlig (tystnadsplikt) eller gälla handlingar (handlingssekretess). Under LIA betraktas du som en del av personalgruppen och detta förtroende ska respekteras.

Byte av LIA-plats

Om din LIA inte fungerar som förväntat är det lämpligt att fråga sig varför.

  • Har LIA-platsen fel inriktning?
  • Beror det på personliga skäl?
  • Är handledningen otillräcklig?
  • Får du inte rätt arbetsuppgifter?

Byte av LIA-plats sker bara under speciella omständigheter och alltid i samråd med skolan. Om situationen är ohållbar är det viktigt att du i god tid kontaktar LIA-ansvarig på skolan för att ni gemensamt med arbetsplatsen ska kunna hitta en passande lösning.

Examensarbete

Ditt examensarbete får gärna ha någon anknytning till din LIA-plats och utförs då i samråd med verksamheten. Du kan t.ex. analysera någon funktion i driften eller kartlägga och utvärdera ett område som organisationen kan dra fördel av.

Om ett examensarbete sker i samråd med verksamheten uppmuntras dess representanter som t.ex. handledare att delta som åhörare. Examensarbetet ska för övrigt vara kopplat till utbildningens innehåll och mål.

Bedömning

LIA-platsen kommer att besökas, eller kontaktas, av en Yrgo-representant från utbildningen under LIA-perioden. Avstämning sker för att kvalitetssäkra LIA-platsen, säkerställa att du får en rättssäker bedömning av din prestation samt för att ta del av din handledares intryck och perspektiv. Samtal förs kring kursmålen och hur väl dina kunskaper förhåller sig till dessa. Din handledare kommer att bedöma din LIA-period utifrån fastställda kriterier.

Omdöme

Innan LIA-perioden avslutas ska din handledare bedöma din prestation. För att kunna utvärdera din insats på ett rättsäkert sätt tillhandahåller skolan ett LIA-omdöme. Underlaget består av ett antal frågor och bedömningsvariabler. I omdömet ska handledaren även hjälpa dig att identifiera och utveckla starka som svaga områden.

Under LIA bör du som medarbetare vara punktlig och visa prov på engagemang, ansvarstagande, initiativförmåga och motivation. En orimligt låg arbetsinsats eller hög frånvaro kan leda till betyget icke godkänd (IG).

Intyg och betyg

I samband med att du avslutar din LIA på ett företag kan arbetsplatsen utfärda ett intyg, alternativt betyg, som du kan använda som merithandling i framtiden. För att erhålla ett intyg behöver du själv begära ut det av företaget.