Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande har du vid behov rätt att få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Stödet ska kompensera för svårigheter i studierna.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Stödet ska hjälpa dig att komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbildningen när det gäller kunskapsinhämtning och examination. För att nå en jämförbar situation kan olika personer behöva olika typer av stödinsatser.

Utbildningen ska som utgångspunkt genomföras på det sätt som framgår av utbildningsplanen. Det betyder att det inte är möjligt att kräva eller göra alltför omfattande förändringar så att utbildningen anpassas till att bli en annan än den som ursprungligen erbjöds och som du har sökt.

Du kan inte kräva särskilt pedagogiskt stöd för att kompensera ledighet eller sjukfrånvaro. Att det var länge sedan du studerade är inte heller ett skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd.

Berätta om ditt behov av stöd

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för oss att du har svårigheter i studierna och har behov av särskilt pedagogiskt stöd. Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, till exempel att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.