Kunskapskontroll och examination

Under din utbildning kommer du att ha flera kunskapskontroller som testar dina kunskaper, så kallade examinationer. En examination kan göras på olika sätt och ska vara relevant för kursens innehåll.

En kunskapskontroll eller examination är ett test av dina kunskaper genom en uppgift eller ett prov. Det kan exempelvis vara skriftlig eller muntlig tentamen, inlämningsuppgift, skriftlig rapport och praktiskt prov. I kursplanerna framgår vilka examinationsformer som används i respektive kurs.

För varje examinationsmoment har du som studerande rätt att delta på en ordinarie examination och två omexaminationer. Examinator avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering. Du erbjuds att göra din omexamination eller komplettering så snabbt som möjligt. Tiderna för dessa framgår av ditt schema.

Vid särskilda pedagogiska behov kan anpassning av kunskapskontrollerna göras.

Fusk vid kunskapskontroll är inte tillåtet och enligt skolans regler blir examinationen ogiltigförklarad, du förbrukar ett examinationstillfälle och får en skriftlig varning. Ertappas du med fusk ytterligare en gång kommer du att bli avstängd från utbildningen.

Här kan du läsa Yrgos fuskpolicy:

Fusk är att försöka vilseleda i samband med examination eller annan bedömning av studieprestation. Några vanliga former av fusk är plagiat, otillåtet samarbete, användning av texter utan att ange källor och användning av otillåtna hjälpmedel. Otillåten användning av AI-verktyg kan vara ett exempel på otillåtet hjälpmedel. Om du är osäker på vad som är tillåtet i samband med examinationen, tala med din lärare för att undvika missförstånd. Yrgo ser mycket allvarligt på fusk och det kan leda till disciplinära åtgärder.